برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

مدیر خدمات پرستاری :

مریم داداشی ( کارشناس پرستاری )

 


 

مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد. این فرد با پیشنهاد و هماهنگی مدیر/ رئیس اداره پرستاری دانشگاه و رئیس بیمارستان تعیین می گردد. شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 

۱.   برنامه­ ریزی در زمینه­ های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت­های ارائه خدمات به مددجویان (از طریق برنامه های آموزشی داخل و خارج مرکز کادر پرستاری و آموزش به بیمار، آموزش های مدون ضمن خدمت)

۲.   گردآوری اطلاعات از:

مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهانه و سالانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان - مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده - منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، تکنسین­های کاردان و کارشناس­های اطاق عمل و هوشبری بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران، فوریت­ها و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهینه تجهیزات، صرفه­جویی در مصرف انرژی و نظایر آن

٣. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه­ های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

۴. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز از طریق شرکت در جلسات بودجه ­بندی بیمارستان و دانشگاه و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت­بندی آنها جهت اجرای برنامه­های پرستاری

۵. برنامه­ ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز

۶. انجام برنامه­ ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

۷. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی، مقایسه آن با وضع موجود و برآورد کمبودهای پرستاری و گزارش آن به مقامات مافوق

۸. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

٩. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره­مندی از فن­آوری­های علمی حل مساله

۱۰. تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات خطی مشی­ها و آموزش­های اختصاصی و نظایر آن

۱۱. بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزار های ابلاغی توسط وزارت متبوع

۱۲. پیگیری امور فرهنگی و حرفه­ای و انجام دادن تشریفات رسمی و اجتماعی به عنوان نماینده پرستاری در سازمان (نقش تشریفات) نظیر برگزاری روز پرستار و مشارکت در برنامه ­های نهادهای علمی، صنفی و نظایر آن

۱۳. شرکت در جلسه مدیران اجرایی مشارکت فعال در برنامه­های اعتبار بخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و نظایر آن، بحران، مدیریت خطر

۱۴. نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود

۱۵. نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها

۱۶. نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی

۱۷. سازمان­دهی جلسات منظم با سرپرستاران، سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد؛ رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود.

۱۸. ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروه پرستاری با مشارکت دانشکده های پرستاری و مامایی

  

مسئولیت :

۱. شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و کمیته های درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با حرفه پرستاری

۲. مشارکت در تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها و با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط و شرکت فعال در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان و با ارائه نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای واحد تحت سرپرستی خود

٣. تعیین خط مشی، تدوین برنامه عملیاتی واحد پرستاری با تعیین حدود زمانی و تعیین افراد مسئول در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان و برنامه زمانبندی برای پایش برنامه­های اجرا شده و ارائه راهکارهای اصلاحی و بر اساس میزان انحراف از اهداف از پیش تعیین شده

۴. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

۵. ارائه راهکارهای اساسی در برنامه­ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

۶. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده­های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

۷. رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

۸. ارائه الگوی مناسب مدیریتی در برقراری ارتباط موثر با کارکنان تحت سرپرستی، همکاران، اداره پرستاری دانشگاه و سایر مراجعین از طریق عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی

٩. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان تشویق و تنبیه) کادر پرستاری و مامایی

۱۰. همکاری با هیئت رئیسه بیمارستان و کادر پزشکی، در پیشرفت، بازنگری و اجرای خط مشی­ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان

۱۱. توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان

۱۲. برنامه­ریزی مدون برای کنترل و نظارت بر اجرای برنامه­های مراقبتی کادر پرستاری در شیفت­های مختلف

۱۳. نظارت بر به­کارگیری کادر پرستاری دارای پروانه / گواهی صلاحیت حرفه­ای

۱۴. نظارت بر استخراج نتایج شاخص­های ملی کیفیت مراقبت­های پرستاری در بالین، ارایه گزارش­های تحلیلی و برنامه­ریزی جهت رفع نواقص

۱۵. نظارت بر ارایه خدمات پرستاری ایمن و استاندارد به مددجویان

۱۶. نظارت بر ایمنی شغلی (بهداشت حرفه­ای) کادر پرستاری

۱۷. برنامه­ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته­های خاص با شرح وظایف مدون

  

اختیارات :

 

 ۱. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

 ۲. کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان پرستاری جهت کسب اطمینان از ارائه خدمات پرستاری بر اساس استانداردهای حرفه ای و مراقبتی و تعیین اثربخشی مراقبت های ارائه شده

 ٣. ارزیابی مهارت­های تخصصی، عمومی و ارتباطی کارکنان پرستاری شاغل و جدیدالورود و برنامه­ریزی جهت رفع نیازهای آموزشی تا کسب صلاحیت حرفه­ای مورد انتظار

 ۴. تدوین و اجرای برنامه­های آموزشی برای کارکنان، دانشجویان، بیماران و همراهان به بخش ها و واحدها با همکاری سوپروایزر آموزشی و آموزش به بیمار

 ۵. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

 ۶. مشارکت در طرح­های پژوهشی

 ۷. به­کارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت­های مختلف کاری

 ۸. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنهابه کارگزینی جهت به­کارگیری

 ۹. پیشنهاد انتصاب سرپرستاران، سوپروایزرهای بالینی، آموزشی و کنترل عفونت، ارتقاء و تغییر وضعیت مسیرشغلی و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

 ۱۰. تصمیم­گیری در مورد مرخصی­ها، ماموریت­های کارکنان گروه پرستاری

 ۱۱. انجام ارزشیابی مستمر از کارکنان و ارائه بازخورد از نتایج ارزشیابی به آنها

 

تنظیمات قالب