برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ویژگی های بیمارستان

بیمارستان جامع زنان دکتر مهزاد، یک مرکز آموزشی - درمانی است و بیماران گرامی که برای درمان بیماری های زنان و زایمان مراجعه می نمایند، تحت مراقبت یک گروه پزشکی (شامل:اساتید فوق تخصص و متخصص، دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی) قرار خواهند گرفت و در نهایت، مسئولیت تشخیص و درمان به عهده اساتید گروه است.

 

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر طاهره بهروزی لک

متخصص زنان و زایمان (فلوشیپ نازایی)

رتبه علمی دانشیار

Behroozilak.t@umsu.ac.ir


 

شرح وظایف معاونین آموزشی


آئین نامه تفصیلی "وظایف نظارتی معاونین آموزشی بیمارستان ها"

ماده 1- پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی
بند الف- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیتهای آموزشی گروه های بالینی براساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه شامل:
- کارآموزی ها- کارورزی ها
- راند بخش
- گزارش صبحگاهی
- تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کارورزان و دستیاران
- برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان  و دستیاران
- آموزش سرپائی در درمانگاه ها و ...
- ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری
- طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی در بیمارستان  EDC, EDO
بند ب- برنامه ریز و مجری فعالیتهای
بند ج- نظارت و هماهنگی در اجرای حضور ادغام یافته گروه های علوم پایه در بیمارستان های آموزشی در ارتباط با آموزشهای بالینی
بند د- نظارت بر عملکرد و حضور در تمامی جلسات کمیته "هماهنگی گروه های آموزشی" جهت حل مشکلات و اختلافات بین گروه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزشی مشترک
تبصره 1: کلیه گروه های آموزشی موظفند به طور مرتب برنامه ماهیانه یا ادواری خود را جهت اطلاع معاون آموزشی دانشکده و رونوشت آن را برای معاون آموزشی بیمارستان ارسال نمایند و چنانچه تغییری در برنامه ها بوجود آید، اعلام نمایند.
تبصره 2: کلیه گروه های آموزشی موظفند برنامه مرخصی های اساتید جهت هماهگی با بخشهای مختلف بیمارستان و جلوگیری از مشکلاتی که ناشی از عدم هماهنگی لازم می باشد، 15 روز قبل از مرخصی به معاون آموزشی بیمارستان اعلام نمایند.
تبصره 3: چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده نقایص و مشکلاتی مشاهده نماید مراتب را به صورت مکتوب به گروه آموزشی و در صورت نیاز به دانشکده اعلام نماید. پیگیری رفع نقایص به عهده معاون آموزشی بیمارستان خواهد بود.
تبصره 4: چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در مورد برنامه ریزی هر گروه پیشنهادات جدیدی دارد مراتب را به دانشکده منعکس و در صورت تائید در جلسات شورای دانشکده و براساس نظرات و موافقت گروه مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره 5: تائید رئیس دانشکده و مدیر گروه یا رئیس بخش مربوطه مبنی بر حضور فعال اساتید در برنامه های آموزشی و درمانی و تائید معاون آموزشی بیمارستان جهت پرداخت حق الزحمه طرح نظام نوین الزامی می باشد.
تبصره 6: به منظور نظارت هر چه بهتر در هر بیمارستان کمیته آموزشی تحت سرپرستی معاون آموزشی بیمارستان و معاونین آموزشی گروه هایی که در بیمارستان فعالیت دارند تشکیل می شود. آیین نامه
اجرائی و شرح وظایف کمیته مزبور توسط آن کمیته پیشنهاد و با تصویب شورای آموزشی دانشکده قابل اجرا می باشد.
ماده 2- پایش عملکرد اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان ها:
بند الف- نظارت بر فعالیتهای کیفی اعضای هیأت علمی در بخشهای آموزشی و ارائه نتیجه و همچنین نظارت بر فعالیتهای کمی اعضاء هیأت علمی در بخشهای آموزشی EDO
بند ب- نظارت بر گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی سالیانه اعضای هیأت علمی در بخشهای مختلف با هماهنگی مدیر گروه از طریق عضویت در کمیته منتخب دانشکده
بند ج- نظارت بر رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای توسط اعضای هیأت علمی
بند د- ارائه خدمت کمک آموزشی از قبیل تایپ، تهیه اسلاید، آنالیز آماری طرح های تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری
ماده 3- پایش عملکرد فراگیران (دستیار، کارورز، دانشجو)
بند الف- بررسی و نظارت بر نحوه تقسیم شدن فراگیران در بخشهای مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم برای رفع مشکلات آن ها
بند ب- نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخشهای آموزشی به صورت تئوری و عملی
بند ج- نظارت بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و تایید نمرات ارزشیابی دوره ای کارآموزان و کارورزان
بند د- نظارت بر اجرای برنامه ها و مقررات آموزشی
بند ه- نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخشها
بند و- پیگیری مشکلات و مسائل آموزشی فراگیران
بند ز- نظارت بر کشیک دستیاران در هر رشته و کارورزان مختلف
بند ح- تایید معرفی دستیاران سالهای مختلف به امتحان ارتقاء و بورد تخصصی
بند خ- شرکت منظم در جلسات هماهنگی معاونین آموزشی بیمارستان های دانشگاه با حضور مسئولین دانشکده و ارسال گزارش سالانه در مورد وضعیت آموزش بستری و سرپایی در حوزه فعالیت مربوطه به معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه
تبصره 1: این گزارش مشتمل بر موارد زیر می باشد.
-1-1 گزارش از فعالیتهای آموزش در رشته های مختلف تخصصی
-2-1 روند کلی آموزش دانشجویان و دستیاران بخشهای مختلف در قسمتهای بستری و سرپایی
-3-1 ارائه پیشنهادات اصولی و سازنده جهت ارتقاء سطح آموزش و افزایش میزان آموزش سرپائی دانشجویان و دستیاران
-4-1 نظارت بر کمیته مدارک پزشکی بیمارستان به منظور افزایش کیفیت نگهداری مدارک پزشکی (دبیر این کمیته مسئول مدارکپزشکی بیمارستان خواهد بود).
-5-1 ارائه و تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و تایید درخواست تجهیزات پزشکی در بخشهای مختلف که مورد استفاده آموزشی دارند.
4- پایش عملکرد کمیته های بیمارستانی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان
بند الف- نظارت بر عملکرد و حضور در کلیه کمیته های آموزشی و پژوهشی مصوبدر طرح اداره نوین بیمارستان ها و کمیته های بیمارستانی مصوبدر شورای توسعه و شورای آموزشی دانشگاه
بند ب- نظارت بر تجهیز و پیگیری امور خوابگاه های دانشجویی
بند ج- نظارت بر تجهیز و پیگیری امور کتابخانه بیمارستان های آموزشی در بیمارستان های آموزشی
 بند د- نظارتبر تجهیز و پیگیری امور اطلاع رسانی و HIS
بند ه- نظارت بر تجهیز و پیگیری امور سالن های کنفرانس در بیمارستان های آموزشی
بند و- برنامه ریزی سالن های کنفرانس موجود در بیمارستان با هماهنگی مدیر گروه دارای اولویت اول
بند ز- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی در ارتقاء کیفیت پرونده های پزشکی
5- شکیل کمیته حل اختلاف بین گروه های آموزشی که شامل:
- معاون آموزشی بیمارستان
- ریاست بیمارستان
- مدیران گروه های ذی نفع
- نماینده دانشکده پزشکی
تبصره 1: امور مورد اختلاف در کمیته فوق بررسی شده و پس از تصمیم گیری اکثریت اعضای کمیته قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2:نماینده دانشکده پزشکی در مواردی که معاون آموزشی بیمارستان صلاح بداند حضور داشته باشد و مسئولیت ابلاغ به گروه های آموزشی از طریق ریاست دانشکده مربوطه انجام پذیرد.
نحوه انتخاب معاونین آموزشی بیمارستان
معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ریاست دانشکده پزشکی و ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می شود.

مقررات و آیین نامه ها:

-         مقررات و آیین نامه های دوره های آموزش دستیار تخصصی

-         برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی زنان و زایمان

-         مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی و پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران

-         آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره ی دکترای عمومی پزشکی 

-         آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی

 


 

 

پزشکان متخصص و فوق تخصص یا فلوشیپ

رشته های تخصصی:

زنان و زایمان، نازایی، آنکولوژی ،پریناتولوژی،  بیهوشی، نوزادان ، پاتولوژی

تنظیمات قالب