برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تیم مدیریت آموزشی مرکز


 

معاون محترم آموزشی - سرکار خانم دکتر طاهره بهروزی لک

معاون محترم پژوهشی ـ سرکار خانم دکتر سمیه قاسم زاده

مدیر محترم گروه زنان - سرکار خانم دکتر شبنم وظیفه خواه

رئیس محترم بخش جراحی - سرکار خانم دکتر افسانه امیرآبی

رئیس محترم بخش نازایی- سرکار خانم دکتر معصومه حاجی شفیعها

رئیس محترم بخش مامایی- سرکار خانم دکتر فرزانه برومند

رئیس محترم بخش اونکولوژی- سرکار خانم دکتر هاله آیت اللهی

رئیس محترم بخش ‍‍ پریناتالوژی- سرکار خانم دکترفاطمه بهادری

رئیس محترم درمانگاه نازایی - سرکار خانم دکترطاهره بهروزی لک

رئیس محترم درمانگاه مامایی و پریناتالوژی - سرکار خانم دکتر شبنم وظیفه خواه

رئیس محترم درمانگاه اونکولوژی - سرکار خانم دکتر صدیقه قاسمیان

رئیس محترم بخش زایمان - سرکار خانم دکتر الناز افسری

رئیس محترم بخش اورژانس - سرکار خانم دکتر نسرین حاجیلو

رئیس محترم درمانگاه جراحی - سرکار خانم دکتر سمیه قاسم زاده

رئیس محترم بخش NICU - سرکار خانم دکتر زهرا فکور

رئیس محترم بخش نوزادان- جناب آقای دکتر بابک حیدرپور

رئیس محترم بخش مراقبتهای دارویی - سرکار خانم دکتر پریسا حسینی کیا

رئیس محترم بخش اتاق عمل - جناب آقای دکتر شهرام شکوهی

رئیس محترم بخش مراقبتهای ویژه - جناب آقای دکتر خلیل عسگر پور

رئیس محترم بخش رادیولوژی- سرکار خانم دکتر یلدا صنیعی

رئیس محترم واحد آزمایشگاه- جناب آقای دکتر سیامک ناجی

مدیر خدمات پرستاری - سرکار خانم مریم داداشی

سوپروایزر آموزشی - سرکار خانم شیوا پور سردار

 

تنظیمات قالب